Τρίτη, 3 Μαΐου 2011

How smart are you?

A ppt game including riddles and brainteasers.
Ένα παιχνίδι με γρίφους και απαζοκεφαλιές για να διασκεδάσετε.
How Smart Are You

Talking about the future: an activity

A printable activity to practise will, be going to and Present Continuous to talk about the future.
Will-be Going to-present Continuous Activities