Κυριακή, 20 Μαρτίου 2011

Modals: a ppt presentation

Modal Verbs

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Future forms activities

Activities on future forms (future simple, be going to, Present Continuous with future meaning).
Future Forms Activities

Non-continuous verbs

Verb tense worksheet

Simple Present vs Present Continuous and Simple Past vs Past Continuous
simple present/present continuous - simple past/past continuous

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

Future forms: An activity

Choose a future form (Future simple,be going to or Present Continuous) and make sentences.
Βάλτε τα ρήματα σε Future simple, be going to ή Present Continuous.
Για την άσκηση πατήστε εδώ: Click here

Past Continuous or Simple Past?

An activity to practice the Simple Past and the Past Continuous tense. You can print the activity worksheet with the answers.
Μια άσκηση για Simple Past/Past Continuous την οποία μπορείτε να εκτυπώσετε μαζί με τις απαντήσεις.
Για την άσκηση πατήστε εδώ: Click here

Future Forms

A powerpoint presentation to talk about the forms we can use to talk about the future.
Talking About the Future